چاپ This page as PDF

تاملاتی درباب زیست روزمره سالمندان

آنچه در آئینه جوان بیند ، پیر درخشت خام آن بیند

ارسال دیدگاه غیر فعال است .