جبار رحمانی

کرونا و الهیات امروزی و مساله آینده ما؛ مقاله ای از جبار رحمانی...

  بیماری‌های عمومی، بهداشت عمومی، سلامت عمومی و. . . ، مفاهیمی هستند که در زندگی انسان مدرن اهمیت بسیاری یافته‌اند. شاید این مفاهیم در نگاه اول، صرفاً اموری معطوف به سلامت بدنی و بیولوژیک افراد یا گر...
corona

کرونا؛ به آزمون گذاشته شدن ایمان به خدایِ خیرخواه و قادر؛ مقاله از عبا...

چگونه می توان هم شاهد مرگ هزاران انسان، شاهد رنج بازماندگان ایشان و شاهد ترس و واهمه اطرافیان بود و هم همچنان به خدای خیرخواه و توانای مطلق مومن ماند؟ می خواهم بگویم هیچ پاسخ گزاره بنیانی که کلیت و ق...

مصیبت در مرگ الهیات؛ مقاله ای از فاطمه صادقی درباب کرونا...

  مقاومت حوزه‌ی علمیه‌ی قم، مراجع رسمی و حکومت در برابر خواست عمومیِ قرنطینه‌ی شهر قم و دیگر «اماکن مقدس» برای جلوگیری از انتشار ویروس و بیماری، پرسش قدیمی در مورد سازگاری میان عقل و دین را بار دیگر ...

حسین ظهر عاشورا و حسین زیارت عاشورا؛ مقاله ای از دکتر سیدرضا شاکری...

حسین ظهر عاشورا و حسین زیارت عاشورا سیدرضا شاکری دکتری علوم سیاسی و پژوهشگر اندیشه سیاسی   هدف این نوشتار طرح پرسشی برای فردای ما ایرانیان است. چرا همه ایرانیان و گاه مردمانی از ملتها و جوامع دی...