به بهانه تشکیل وزارت تنهایی در انگلیس؛ مقاله ای از ضرغام نره ئی...

به بهانه تشکیل وزارت تنهایی در انگلیس ضرغام نره ئی شاعر و منتقد ادبی یکم- دیالوگی از فیلم هامون حمید هامون (زنده یاد خسرو شکیبائی): ولی این مربوط میشه به دوره خاصی که من داشتم روی تزم کار می‌کردم. دا...