زنان،کارآفرینی،هنرهای بومی؛ گفتگویی درباب کاشانه هنری مروارید درخشان ب...

  زنان، کارآفرینی، هنرهای بومی گفتگوی هامون ایران با فوزیه فقیه؛ موسس کاشانه هنری مروارید درخشان استان بوشهر هامون ایران: مهمترین مساله و چالش استان بوشهر در حوزه تخصصی فعالیت انجمن شما چیست؟ فوزیه ف...

انجمن هامون ایران در سال ۹۳ به عنوان سومین N.G.O محبوب کشور را کسب کرد...

طبق اعلام سامانه سازمان محیط زیست کشور (لینک) انجمن هامون مقام سوم محبوبیت محیط زیستی انجمن هامون ایران (لینک) در سال ۹۳ به عنوان سومین N.G.O محبوب کشور را کسب کرد به گزارش سرویس جامعه مدنی سایت ب (ل...