چند گام فراتر از یک صندوق!

انسان به لحاظ برخورداری از توانایی تفکر ،خلاقیت و نوآوری، به عنوان با ارزش ترین سرمایه هر جامعه محسوب می گردد.این منبع با ارزش ، دارایی بالقوه هر جامعه ای می باشد و اگر  جامعه ای بتواند از این سرمایه...

عدالت قضایی در منشور حقوق شهروندی جدید...

محمد آقایان حسینی: منشور حقوق شهروندی به اهتمام ریاست محترم جمهور در آذر ماه سال جاری و توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین و تنظیم شد. در این یادداشت نگارنده بخش «عدالت قضایی» این منشور را به اجمال...