هویت و کلیشه های جنسیتی زنان؛ مقاله ای از دکتر اشرف السادات پیرونذیری...

هویت و کلیشه های جنسیتی زنان   اشرف السادات پیرونذیری استادیار دانشگاه فرهنگیان رشت   چکیده: مقاله حاضر به بررسی هویت و کلیشه های جنسیتی زنان پرداخت. هویت بخش مهمی از وجود هر انسانی است و جنسیت افراد...