سیاست در جامعه امروز ایران

سیاست در جامعه امروز ایران مصطفی مهرآیین ۱) مفهوم «امر سیاسی» یکی از مهمترین مفاهیم کارل اشمیت، فیلسوف و متاله سیاسی آلمانی، است. بنا به شرح مارک لی لا از نظریه سیاسی اشمیت، منظور اشمیت از «امر سیاسی...