هیچ زنی در برابر تجاوز مصونیت ندارد

خشونت علیه زنان از گذشته تا کنون، همواره وجود داشته و قربانیان اصلی آن، زنان بوده اند. زنانی که به عنوان جنس دوم و ابژه ی جنسی به آنها نگریسته می شود و قدرت مردان در زمینه های اقتصادی، قانون، سازمان ...