انسان شناسی آسیب های روزمره: زورگویی (ناصر فکوهی)...

در نظریه های سیاسی  و مطالعاتی که بر دو تجربه بزرگ  سیاسی توتالیتاریسم یا حکومت های بزرگ استبدادی در قرن بیستم انجام شده است، یعنی تجربه فاشیسم و تجربه کمونیسم، از مهم ترین نظریه پردازان پس از جنگ و ...