پرونده هامون(۵): در ستایش جوانی

پرونده ویژه هامون در باب جوانی فهرست: ۱-     هامون، جوانان، جامعه مدنی/ در ستایش حضور جوانان در جامعه مدنی/ شورای نویسندگان هامون ۲-     جوانان می توانند زمینه بالندگی جامعه را فراهم آورند/ دکتر ارسل...

دین، غیر از زیستن متمدنانه نیست

اشاره: انجمن هامون در راستای عمیق تر نمودن تحلیل جامعه مدنی در جوامع مسلمان، در حال ایجاد نمودن برخی گفت وگو ها می باشد، گفت وگوهایی با دین پژوهان و اندیشمندان حوزه اسلام را سامان می بخشد. در ادامه گ...