دریای روح در جزیره ی تنهایی …

چاک نولند، تحلیلگر شرکت پستی فدرال اکسپرس (فدکس) در جریان برنامه ای کاری، گرفتار حادثه ی سقوط هواپیما شده و درمیان امواج خروشانِ اقیانوس، به جزیره ای پرت و دورافتاده، می رسد و به مدت چهار سال، در آنج...