ضرورت راه اندازی سازمانهای محلی؛ گفتگوی اختصاصی با دکتر اسماعیل حمیدی...

ضرورت راه اندازی سازمانهای محلی گفتگوی اختصاصی آوای هامون با دکتر اسماعیل حمیدی؛ نویسنده کتاب “شیوه نامه راه اندازی و فعالیت سازمانهای محلی” منتشرشده در انتشارات هامون آوای هامون: اهمیت و...