قتل عام کلمات؛ تاملی درباب سانسور (اسماعیل حسام مقدم)...

اشاره: سانسور و وضعیت سانسور همواره نشانه هایی را برای وضعیت زیست اضطراری اقلیت ها و دگراندیشان برساخت می کند که دراین وضعیت های اضطراری تفکر به زعم امبرتو اکو؛ آگاهیِ نشانه شناختی‌ی انسان در زمان حا...

نوشتن؛ بیرون جهیدن از صف

برای آن­ کس که دیگر وطنی ندارد، نوشتن جایی می ­شود برای زیستن…. (تئودور آدورنو) همواره نویسنده و کسی که قلم در دست می گیرد، در اغلب اوقات زمانه ای را پشت سر می نهد که همراه با تلخی و نومیدی هست...