نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی

نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی اشکان نوری زاده کارشناسی اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز ابتدا به صورت کوتاه به بررسی این مفاهیم می پردازیم تا در تحلیل ها به ما کمک کند.گاها توسعه اقتصادی با رشد ...