اولویت دولت؛ کاهش نابرابری های اجتماعی باید باشد...

اولویت دولت، کاهش نابرابری‌های اجتماعی باشد محمدرضا واعظ مهدوی استاد دانشگاه شاید بتوان گفت که مهم‌ترین هدف دولت‌ها و مهم‌ترین خواسته مردم از اداره‌کنندگان جوامع در ساختارهای دموکراتیک و مردمی، ارتقا...