لُکنت در مبلمان شهری بوشهر

«مبلمان شهری یعنی چه؟!» هامون: مبلمان شهری، جزیی از برنامه ریزی شهری تعریف می شود و دربردارنده ی طراحی عناصر شهری، مناسب سازی، استاندارد سازی، برخورداری المان های بومی و شهری در طراحی است. اعمال و لح...