روزگار پرستاران

تهدیدهای یک شغل مشکلات جامعه پرستاری کم نیست؛ بیشترین مشکل ما حقوق کم در شرایط شغلی سخت و زیان‌آور است درحالی‌که بیشترین وقت را پرستاران به بیمار اختصاص می‌دهند. مسئولان می‌گویند نسبت حقوق پرستاران و...

ارتقای سلامت روان در گرو توسعه شبکه‌های اجتماعی و نهادهای مدنی...

وضعیت سلامت روان از جمله شاخص‌های مهم پیشرفت و توسعه جوامع یا برعکس توسعه‌نیافتگی آنان به شمار می‌رود. موضوعی که روزبه‌روز تاثیر آن بر ابعاد زندگی آشکارتر و به تبع آن، لزوم سرمایه‌گذاری جدی‌تر برای ا...

حاشیه نشین سلامت (شیرین احمدنیا)

در هر جامعه که رو به پیشرفت و توسعه دارد، مهمترین هدف مسئولین دغدغه مند و مدیر و مدبر، تامین سلامت و بهداشت برای تمام افراد جامعه بدون هر گونه استثنایی است، چرا که مسئولین هر کشوری نیک می دانند برای ...