سلامت روانی و زندگی مدرن

  سلامت روانی به معنای داشتن احساس آرامش و امنیت درون و به دور بودن از اضطراب، افسردگی و تعارض های مزمن روانی است؛ یعنی بهره مندی از سلامت ذهن و اندیشه و تفکر. این سوال مطرح است که زندگی مدرن با...