مطالعات فرهنگی؛ مقوله ها، روش ها و حوزه ها؛ یادداشتی از اسماعیل حسام م...

  مطالعات فرهنگی؛ مقوله ها، روش ها و حوزه ها اسماعیل حسام مقدم (دبیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات- دفتر استان بوشهر)   مطالعات فرهنگی؛ دانشی بینارشته ای در علوم انسانی است که از د...