آیا سبک زندگی موضوعی مناسب برای پژوهش در جامعه ایران است؟...

مفهوم جدید سبک زندگی را می‌باید در نسبت مستقیم با تحول مهم اندیشه و علوم اجتماعی غرب در اوایل دهه ۱۹۸۰ فهم کرد. سبک‌ زندگی –گذشته از رویکرد آدلر در اواخر دهه ۲۰ قرن بیستم به سبک زندگی- در ادبیات موجو...