من از آن روز که دربند توام، آزادم

۱. «دربند»، یک استثنا در سینمای اجتماعی ایران و آینه ی تمام نمای واقعیت اجتماعی امروز ماست. «پرویز شهبازی»، پس از ساخت فیلم بی نظیر «نفس عمیق» که یک «ممدحیات» برای سینمای ایران بود این بارنیز با «درب...