روشنفکری سیال؛ کار روشنفکری معاصر (اسماعیل حسام مقدم)...

روشنفکری سیال: تاملاتی بر کار روشنفکری در دوره ی معاصر اسماعیل حسام مقدم دوره های مختلف تاریخی، در درون خود همواره مسیری مشابه را پشت سر نهاده اند و آن اینکه بعد از «نهاد» و «مستقر» شدن مفاهیمی که زم...