مطالعه به مثابه آفرینش معنا

یک. مطالعه به مثابه حل مساله بطور اساسی وقتی از مطالعه حرف می زنیم، درباره چه چیزی قصد اندیشیدن داریم؟ بالفرض همه ما در زندگی روزمره مان با مسائلی مواجه می شویم که در نخستین برخوردی که با آن داریم، ا...