سیاست‌زدایی و سیاست‌زدگی؛ محصول جوامع بسته...

طبیعتا وقتی صحبت از سیاست‌زدایی می‌شود مقصود کنشی ارادی است که از سوی دولت‌ها انجام می‌گیرد. این مفهوم چند مفروض را در بر دارد؛ یکی اینکه اگر سیاست به مفهوم خاص آن در نظر گرفته شود می‌توان گفت به عمد...