آسیب شناسی نظام آموزش و پرورش ایران

آموزش و پرورش به عنوان اساس و پایه تعلیم و تربیت مطرح است، از این رو هرگونه تصمیم گیری که در وضعیت تعلیم و تربیت موثر باشد بایستی نگاه ویژه ای به آموزش و پرورش داشته باشد. بنابراین با توجه به وقوع پد...

نظام آموزش و پرورش در بوته ی نقد

غلامرضا شبانکاره: عصرانه ی فرهنگی هامون به پله ی چهلم رسید. عصرانه ی هامون که به صورت هفتگی و به همت «انجمن هامون ایران» در محل دفتر هفته نامه اتحاد جنوب برگزار می شود، سه شنبه ۲ اردی بهشت ماه ۹۲ موض...