فعالیت های مرتبط با توسعه روستایی و جلب مشارکت مردمی؛ نوشتاری از سیداب...

بایدها و نبایدها در زمینه فعالیت های مرتبط با توسعه روستایی و جلب مشارکت مردمی   سید ابوالفضل میرقاسمی     تجربه ثابت نموده است که موفقیت و پایداری پروژه های عمرانی و توسعه ای منوط به ...