علل فقدان تاریخ­‌نگاری زنان در بوشهر؛ مقاله ای از سیدقاسم یاحسینی...

علل فقدان تاریخ­نگاری زنان در بوشهر سیدقاسم یاحسینی؛ مورخ و پژوهشگر مطالعات زنان تاریخ زنان در جنوب ایران به طور اعم و استان امروزی بوشهر به طور اخص از جمله موضوعات جالبی است که جای کار فراوان دارد. ...

یک مطالعه خاص درباب زنان جنوبی در عصر قاجار؛ یادداشتی از پروانه شاهرخ ...

  یک مطالعه خاص درباب زنان جنوبی در عصر قاجار؛ معرفی و بررسی کتاب «سدیدالسلطنه و مطالعات زنان خلیج فارس در عصر قاجار» اثر سید قاسم یاحسینی. نوشتۀ: پروانه شاهرخ مقدم (دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه خلیج...

غزالی و ختنه دختران در خراسان قرن پنجم هجری؛ مقاله ای از سیدقاسم یاحسی...

  غزالی و ختنه دختران در خراسان قرن پنجم هجری سیدقاسم یاحسینی   مقدمه پیشینه و تاریخ ختنه در ایران، از عهد باستان تا امروز، از جمله موضوعات در «تاریخ خُرد» و «مطالعات مردان» و «مطالعات زنان» است که چ...

تاریخ خُرد؛ مقدمه سیدقاسم یاحسینی بر کتاب سدیدالسلطنه و مطالعات زنان خ...

تاریخ خُرد یا تاریخ از پایین؛  مقدمه سیدقاسم یاحسینی بر کتاب سدیدالسلطنه و مطالعات زنان خلیج فارس در عصر قاجار   محمدعلی­خان سدیدالسلطنه­‌کبابی­‌مینابی‌ ­بندرعباسی را باید یکی از پیشگامان مبحث «خلیج‌...