شکنجه در گذر تاریخ

 شکنجه  وارد کردن درد شدید جسمی یا روانی و احتمالن آسیب به یک فرد (یا حیوان) است  و  معمولن به کسی  وارد می شود  که از لحاظ جسمی تحت کنترل  شدید  قرار داشته  و قادر به دفاع  در برابر آنچه  که  بر روی...