تاملاتی بر عصر «رُنسانس»

عصر روز سه شنبه مورخه ی ۲۰خردادماه ۱۳۹۳ ساعت ۳۰/۱۸؛ چهل و هفتمین عصرانه ی فرهنگی «هامون» در محل دفتر هفته نامه «اتحادجنوب» برگزار شد. این نشست به موضوع تحلیل و بررسی تاریخ فکری و اجتماعی دوره «رُنسان...