زنی در فصل اعتدال

افسانه سراجی:* در دهه ها وسده های گذشته، حضور زنان در عرصه های مختلف، به دلیل ممنوعیت ها و نگرش های محدود و بسته جامعه ناچیز و غیر قابل تأمل می نماید، اما به عکس دارای موقعیتی حسّاس و تعیین کننده بود...