شاعر دوشنبه های نسیم جنوب درگذشت

امروز دوشنبه صبح پیش از آنکه شاعران و اهالی ادب دوشنبه های نسیم به فکر شعر و نقد ادبی برای بعد از ظهر خود باشند  خبری منتشر شد که این دوشنبه آفتاب دوشنبه های نسیم صبح هنگام غروب کرده است.  محمد حسن آ...