شبکه‌سازی شیوه‌ای کارآمد برای تقویت سازمان‌های جامعه مدنی؛ خوانش یک کت...

تعاملات، هماهنگی و شبکه‌سازی سمن‌ها شبکه‌سازی شیوه‌ای کارآمد برای تقویت سازمان‌های جامعه مدنی مروری بر اشکال مختلف شبکه‌سازی بر اساس گستره جغرافیایی و مدل سازماندهی   تهیه و تدوین: مرکز توانمندسازی ح...