رهیافت شرق‌شناسی در پژوهش تاریخ ایران؛ مقاله ای از حمیدرضا آریان فر...

رهیافت شرق‌شناسی در پژوهش تاریخ ایران حمیدرضا آریان فر   بخش اول: تحولات شرق‌شناسی شرق‌شناسی به طور عام و ایران‌شناسی به طور خاص مجموعه دانش‌هایی است که با تلاش و مطالعه توسط پژوهشگری که شرق‌شنا...

در میانه شرق شناسی و پسااستعمارگرایی؛ مقاله ای درباب مترجم فقید بوشهری...

یک. کشورهای پیرامونی(هر کشوری غیر از کشورهای غربی و اروپایی) در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم مورد هجمه مسافران و مستشاران غربی و اروپایی واقع شد و مطالعات جدی و آکادمیکی درباره شیوه های ز...

شرق شناسی، گفتمان و بازنمایی

یکی از وجوه غالب و مکرر تحلیل شرق شناسانه در اشکال گونه گون آن، تأیید پیوسته این انگاره است که شرق بدوی، رازناک، غریب و عاجز از اداره خود است. اما شرق شناسی تنها توجیه گر استعمار نبوده و نیست. مسئله ...