حرفه؛ مترجم

داریوش آشوری، نویسنده و مترجم ایرانی است که در زمینه های علوم سیاسی، فلسفه، جامعه شناسی، نقد ادبی و زبان شناسی فعالیت کرده است. آشوری در یادداشتی تحت عنوان «من از کدام قوم و قبیله ام» به پیشینه نام خ...