مدنیت و لزوم قانون مداری

مدنیت و لزوم قانون¬مداری مدنیت و لزوم قانون مداری علی آتشی «شهرنشینی لزوما زندگی در شهر نیست ، بلکه یک شیوه¬ی زندگیست.» این عبارتی بود که روی یکی از تراک¬های تبلیغاتی شهرداری در یکی از چهارراه¬های آک...

تناقض شهروندی در ایران (سوسن شریعتی)

تناقض شهروندی در ایران امروز گفت‌وگو با سوسن شریعتی درباره مسوولیت اجتماعی گاه مفهوم مسوولیت در برابر مفهوم آزادی قرار می‌گیرد. انسان آزاد یعنی انسانی که می‌تواند انتخاب کند در برابر ممکن‌های متکثر ق...

تقابل ساختارهای اجتماعی با اخلاق‌ مداری شهروندی (بیژن عبدالکریمی)...

در گفت‌وگو با بیژن عبدالکریمی مطرح شد: تقابل ساختارهای اجتماعی با رفتارهای اخلاق‌مدارانه شهروندی | طرح نو| ماندانا فتحی‌جو| رویارویی جریان فکری نو و کهنه که در بیشتر موارد از آن به‌عنوان مواجهه سنتگر...

بازیِ زندگی

قاسم تنگسیرنژاد«من مورخ نیستم. من بارها فکر کرده ام که سراسر زندگی مادرم، افسانه ها، خرافات، دعاهایش، وسایل آشپزخانه، بوی آَپزخانه، آوازی که گاهی بر لبانش می خشکید، سکوت متفکرانه او و لبخند پر معنایش...