وضعیت بحرانی تالاب های خوزستان؛ یادداشتی از صالح آلبوغبیش...

وضعیت بحرانی تالاب های خوزستان صالح آلبوغبیش   استان خوزستان با دارا بودن تالاب های بزرگ و متعدد همچون هورالعظیم، شادگان، بامدژ و میانگران یکی از مهم ترین نقاط زمستان گذرانی پرندگان مهاجر به شما...