صدای مداراگرایان جهان باید شنیده شود

درخواست اقدام جدى توسط سازمان ملل متحد و سازمان هاى بین المللى صدای مداراگرایان جهان باید شنیده شود سید محمد خاتمی در نامه اى به بان کى مون دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن اقدامات خشونت بار و ا...