چرا بزرگ‌ترین مدافعان عدم خشونت، اعمال خشونت‌بار ضدنژادپرستی را محکوم ...

چرا بزرگ‌ترین مدافعان عدم خشونت، اعمال خشونت‌بار ضدنژادپرستی و ضدفاشیستی را محکوم نکردند عدم خشونت یا ضد‌خشونت؟ اَورم الپرت . ترجمه فرید دبیرمقدم امسال اولین‌باری نیست که ویرجینیا در کانون بحث و تعمق...