اسلوبهای طنزنویسی

در این مقاله به تحلیل محتوای شیوه های متفاوت طنزنویسی اشاره می شود و هرکدام از این اسلوب و شیوه ها را اندکی بسط و گسترش می دهم. در اینجا به هشت شیوه و اسلوب نگارشی در گونه ادبی طنز توجه و نمونه هایی ...