حسین (ع)؛ قدیسی قهرمان

از نگاه عالمان اخلاق، حسین‌بن علی(ع) را می‌توانیم کسی بدانیم که قدیس اخلاقی و قهرمان است. در تمام مذاهب برای کلمه قدیس مصادیقی وجود دارد، یعنی تمام آنها دارای نمونه هایی از افراد قدیس هستند. به طور م...