درجستجوی ِ مهر

درنگی بر فیلم ِ خانه دوست کجاست؟ علی آتشی* «خانه دوست کجاست؟» اثر عباس کیارستمی، روایتی استعاره  یی از سفر عارفانه ی یک انسان در مراحل و منازل جهان درون است. این تفسیر، در پرتوی شعر سهراب  سپهری و رم...