جغرافیای فلسفی پست‌مدرنیسم

رونمایی کتاب «فرهنگ پسامدرن» آخرین اثر عبدالکریم رشیدیان با حضور مسعود علیا و حسینعلی نوذری کتاب تازه منتشرشده <<فرهنگ پسامدرن>> با حضور مولف کتاب عبدالکریم رشیدیان در اندیشگاه فرهنگی کتا...