چشم اندازهای حوزه رسمی زنان و خانواده در استان بوشهر...

۱ یکی از مهمترین  راهبردهای که در حوزه زنان در این  سه سال مورد تاکید و توجه قرار گرفته است؛ تلاش تحقق عدالت جنسیتی و دسترسی عادلانه به منابع و فرصت ها می باشد. موضوعی که در حوزه زنان قبل از هر اقدام...

راه طولانی گفته تا کردار؛ نگاهی به عدالت جنسیتی در برنامه‌ های توسعه ک...

نگاهی به مقوله عدالت جنسیتی در برنامه‌های توسعه کشور راه طولانی گفته تا کردار فروغ فکری| ١٠‌سال پیش بود که دغدغه «عدالت جنسیتی» پای خود را به برنامه‌های توسعه کشور باز کرد و بند «هـ» ماده ٩٩ برنامه چ...