چرا بزرگ‌ترین مدافعان عدم خشونت، اعمال خشونت‌بار ضدنژادپرستی را محکوم ...

چرا بزرگ‌ترین مدافعان عدم خشونت، اعمال خشونت‌بار ضدنژادپرستی و ضدفاشیستی را محکوم نکردند عدم خشونت یا ضد‌خشونت؟ اَورم الپرت . ترجمه فرید دبیرمقدم امسال اولین‌باری نیست که ویرجینیا در کانون بحث و تعمق...

بازیابی اندیشه عدم خشونت در جهان جدید

بازیابی اندیشه عدم خشونت در جهان جدید وقتی از اندیشه عدم خشونت حرف می زنیم، از چه می گوییم؟ اسماعیل حسام مقدم «شیوه ای برای نه گفتن به تاریخ ِ در حکم خشونت!» (رامین جهانبگلو) در سیر تطور تاریخ متعارف...

قدرت مدارا با نگاهی به افکار و زندگی مارتین لوترکینگ...

قدرت مدارا با نگاهی به افکار و زندگی مارتین لوترکینگ کریس اویونما ، محقق سازمان مدارای جهانی – ۲۸ آگوست ۱۹۶۸ سالروز سخنرانی احساسی و عاطفی مارتین لوترکینگ جونیور با عنوان «من رویایی دارم» بود ک...

دیگری خاموش

همواره می شود اندیشید که چه اتفاقی می افتد که حاصل سال ها تلاش و کوشش شبانه روزی معلم و کشاورز می تواند با چشم برهم زدنی ازهستی ساقط شود و تو تصورکنی انگار هیچ گاه، هیچ چیزی نبوده است. چه اتفاقی می ا...