عکس نوشت

” از نوشته ها همه تنها دوستدار آن ام که با خون خود نوشته باشند. با خون بنویس تا بدانی که خون؛ جان است…. روزگاری «جان» خدا بود و سپس انسان شد و اکنون به غوغا بدل می شود. آنکه با خون و کوتا...