علم سیاست به مثابه بیان دولت؛ گزارشی از سخنرانی عادل مشایخی...

سخنرانی عادل مشایخی درباره «تبارشناسی خاکستری است» علم سیاست به مثابه بیان دولت دولت یک ماشین دورگه متشکل از دو قطب نامتجانس است گزارش از محسن آزموده چگونه می‌توان از فوکو ماشینی مفهومی برای فهم واقع...