ضرورت ترویج تفکر انسانی- اجتماعی بر ساحت سیاستگذاری علم...

ضرورت ترویج تفکر انسانی- اجتماعی بر ساحت سیاست‌گذاری علم ️ دکتر سامان یوسفوند (جامعه شناس) انتصاب دکتر سید ضیاء هاشمی اندیشمند اجتماعی دانشگاه تهران، به‌عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از س...

ابتذال شرارت؛ تاملاتی درباب هانا آرنت (ناصر فکوهی)...

رویکرد متعارف نسبت به موضوع «شر»، به صورتی ژرف و گسترده با مفهوم «ممنوعیت» و «گناه» پیوند خورده است. هر چند «گناه اولیه» در سنت مسیحایی – یهودی، به سرپیچی از فرمان خداوند در ممنوعیت خوردن میوه ممنوعه...

حرفه؛ مترجم

داریوش آشوری، نویسنده و مترجم ایرانی است که در زمینه های علوم سیاسی، فلسفه، جامعه شناسی، نقد ادبی و زبان شناسی فعالیت کرده است. آشوری در یادداشتی تحت عنوان «من از کدام قوم و قبیله ام» به پیشینه نام خ...