دو راهی پیش‌پای وزارت علوم؛ گفتگوی اختصاصی هامون ایران با دکتر موسی عن...

دو راهی پیش‌پای وزارت علوم گفتگوی اختصاصی وبسایت هامون ایران با دکتر موسی عنبری؛ دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران اشاره: دکتر موسی عنبری جامعه‌شناس توسعه دانشگاه تهران، محقق و دارنده کتب و مقالات مخ...

روش‌شناسی در علوم انسانی ایران؛ یک سرگردانی تاریخی: مقاله ای از سیدرضا...

روش‌شناسی در علوم انسانی ایران؛ یک سرگردانی تاریخی دکتر سیدرضا شاکری نویسنده و پژوهشگر دیری است در کشور ما از روش شناسی در علوم انسانی و اجتماعی گفته می شود. آن چونان یک مشکل اساسی انگاشته شده و تب و...

ترجمه به مثابه وضعیتی گفتمانی

هدف وکارکرد ترجمه چیست؟ می توان سویه های گوناگون فلسفی، اجتماعی، روان شناختی، فرهنگی، سیاسی و زبانی از آن به دست داد. یکم)ترجمه به مثابه منطق گفت و گویی ترجمه برای ما ،که با پسوند شرقی و باستانی معرف...