ادبیات، عشق و الهیات همیاری اجتماعی

ادبیات، عشق، و الهیات همیاری اجتماعی دکتر مصطفا مهرآیین ۱) منظور از «الهیات همیاری اجتماعی» این است که می‌توان در برخورد با پدیده همیاری اجتماعی همچون هر پدیده اجتماعی- فرهنگی دیگر این پرسش را مطرح س...