تیتری زیباتر از من

عنوان­ زدگی را می­توان پدیده­ ای دیرباز و برخاسته از روحیه حاکم بر نظامات الیگارشی نامید؛ پدیده ­ای که به قدمت تاریخ در فرهنگ شرق و غرب مسلط و جاری بوده است. از اوان تاریخ و با پایه گذاشتن نظام­های م...